Missie
Onze leerlingen gaan met voldoende zelfredzaamheid en een basis aan rekenen, taal en lezen naar het vervolgonderwijs.
 
Visie

We bieden een omgeving waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit hun mogelijkheden.  Voldoende sociale zelfredzaamheid is daarin net zo belangrijk als rekenen, lezen en taal. Door te werken met hoge realistische doelen in een veilig pedagogisch klimaat, krijgen de leerlingen een basis mee om goed in te stromen in het vervolg onderwijs en op een positieve wijze te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

We werken met de 1F leerlijn en stellen de uitstroom profielen van de leerlingen individueel vast. In het lesrooster is veel tijd voor de basis aan rekenen, lezen en taal opgenomen. We bieden intensieve, preventieve en curatieve ondersteuning/begeleiding die past bij de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van onze leerlingen.

Ons onderwijs streeft 3 doelen na voor de leerlingen, te weten het aanleren van kennis en vaardigheden, burgerschapsvorming en persoonsvorming. Onze school richt zich daarbij op een goed evenwicht tussen deze 3 onderwijsdoelen om zo leerlingen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn.  

Kennis en vaardigheden: Kennis is de basis van ons denken en geeft leerlingen autonomie en respect binnen een democratische samenleving die tevens afhankelijk is van die kennis om goed te kunnen functioneren. Kennis gaat vooraf aan vaardigheden  

Burgerschap: (Wereld-) Burgers nemen een actieve verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen in relatie tot de toekomst van onze aarde en de realisatie van een sociaal en rechtvaardige samenleving.  

Persoon: leerlingen krijgen de kans zich te ontwikkelen tot een individu met eigen inzichten, normen en waarden. Ze leren om de eigen ontwikkeling en leefomstandigheden te beïnvloeden en verantwoorde beslissingen te nemen voor zichzelf en de wereld om hen heen 

Het gaat voortdurend om het aanleren van de kennis om de wereld om ons heen te begrijpen en om verder te kunnen leren, maar ook om de vaardigheden waarmee leerlingen die kennis in de praktijk en/ of maatschappij kunnen toepassen.  Doelen op basis van de leerlijnen zijn de basis voor elke les en activiteiten vloeien weer voort uit de doelen. De doelen zijn meetbaar, merkbaar en voelbaar in de school.