Zelfredzaam en met een basis aan rekenen, taal en lezen naar het vervolgonderwijs.

SBO De Windroos is een school voor speciaal basisonderwijs, binnen het bestuur Edumare. Hier bieden we onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of op sociaal-emotioneel gebied in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Leerlingen stromen in vanuit het regulier basisonderwijs, een (medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of behandel- en-onderwijsgroep.

Bij ons op school komen we tegemoet aan de specifieke ondersteunings- en instructiebehoeften van de leerlingen waar in het reguliere basisonderwijs minder of geen gelegenheid voor is.  “Leren gaat niet vanzelf” (Geary, 2008) en volgens de theorie van Sweller leren alle hersenen op dezelfde manier. Vanuit deze wetenschap hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen en zijn we ervan overtuigd hen met de juiste ondersteuning tot optimale prestaties te kunnen brengen zowel op didactisch als op sociaal- emotioneel gebied.

Om kansengelijkheid voor de SBO-leerlingen te vergroten is de organisatie van onderwijs erop gericht de onderwijsdoelen (1F) te bereiken. Daarmee kunnen de leerlingen na groep 8 uitstromen naar het (regulier) Voortgezet Onderwijs.

Visie-uitspraken:

1 De focus ligt op zelfredzaamheid, rekenen, taal en lezen.
2 Het menselijke brein verwerkt informatie en leert op een specifieke manier.
3 Voorkennis is nodig om te kunnen leren en gaat vooraf aan vaardigheden.
4 Het werkgeheugen van leerlingen op SBO de Windroos is extra belast met ervaringen uit het verleden en of in het heden.
5 Succeservaringen voor onze leerlingen zijn extra belangrijk om gestagneerd leren weer op gang te brengen.

Doelen:
We richten ons op het aanleren van kennis en vaardigheden, persoonsvorming en burgerschapsvorming. Daarbij zorgen we voor een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen. Leerlingen worden begeleid in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn.  

Kennis en vaardigheden: 
Kennis is de basis van ons denken en geeft leerlingen autonomie en respect binnen een democratische samenleving die tevens afhankelijk is van die kennis om goed te kunnen functioneren.  

Persoon:Leerlingen krijgen de kans zich te ontwikkelen tot een individu met eigen inzichten, normen en waarden. Ze leren om de eigen ontwikkeling en leefomstandigheden te beïnvloeden en verantwoorde beslissingen te nemen voor zichzelf en de wereld om hen heen.  

Burgerschap: (Wereld-) Burgers nemen een actieve verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen in relatie tot de toekomst van onze aarde en de realisatie van een sociaal en rechtvaardige samenleving.  

Het gaat voortdurend om het aanleren van de kennis om de wereld om ons heen te begrijpen en om verder te kunnen leren, maar ook om de vaardigheden waarmee leerlingen die kennis in de praktijk en/ of maatschappij kunnen toepassen. Doelen op basis van de leerlijnen zijn de basis voor elke les en activiteiten vloeien weer voort uit de doelen. De doelen zijn meetbaar, merkbaar en voelbaar.