De MR

Op de Windroos is een Medezeggenschapsraad actief, bestaande uit een personeels-en een oudergeleding.

De MR heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen.
De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven.

De MR vergaderingen worden in overleg gepland. De MR kan ook zelf een MR-vergadering bijeenroepen als hij dat nodig vindt. De MR helpt ons door een sfeer van openheid en onderling overleg in de school. Tevens bewaakt de MR dat er op school niet wordt gediscrimineerd. De MR communiceert open over zijn werkzaamheden, via schriftelijke verslaglegging. Dat kan bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of (een besloten deel van) de website van de school.
De belangrijkste taak van de MR is de uitoefening van zijn advies- en instemmingsbevoegdheden.    

Tevens is de MR vertegenwoordigd in de GMR van Onderwijsgroep Edumare.

Onze MR bestaat op dit moment uit:
Patricia Been
Suzanne van Hennik (personeel)
Marije Wesdorp (personeel)

Wij zoeken ouders voor in de oudergeleding van de MR!

Mocht u vragen hebben dan kunt u de oudergeleding van de MR bereiken op het volgende mailadres: windroos-mr@edumarevpr.nl