Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt ouders eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de procedure.

Indien ouders ontevreden zijn over bepaalde zaken op school, gaan we er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg opgelost kunnen worden. Als er een probleem niet kan worden opgelost omdat de basis van vertrouwen mist en er sprake is van een verstoorde verstandhouding tussen de betrokkenen, hebben we te maken met een zgn. klacht. Hiervoor treedt dan, zoals wettelijk voorgeschreven, “de klachtenregeling” in werking. De klachtencoördinator is het eerste aanspreekpunt voor zowel ouders als personeel als het gaat om het afhandelen van een klacht of informatieverstrekking over de klachtenregeling.

De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de Landelijke Klachtencommissie (bereikbaar op 070-3861697 of per e-mail info@klachtencommissie.org)   worden ingediend.

De directeur rapporteert ingediende klachten minstens één keer per jaar aan de (G)MR en aan de Landelijke Klachtencommissie

Vertrouwenspersoon en klachtencoördinator SBO de Windroos: mevrouw Laura Schuil . Bereikbaar op 0181-312121 of per mail: Laura.schuil@edumarevpr.nl  

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunnen ouders ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 

Bij klachten van ouders en kinderen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige kind, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.